Česká republika bude organizovat XXIII. kongres ISPRS v Praze

Společnost ISPRS neboli Society for Photogrammetry and Remote Sensing je mezinárodní společností sdružující odborníky z celého světa, kteří se zabývají fotogrammetrií, dálkovým průzkumem Země a geoprostorovými daty. Tuto společnost založil profesor Eduard Doležal, rodák z Moravských Budějovic na vídeňské Technické univerzitě v roce 1910 tehdy ještě pod jménem International Society for Photogrammetry (ISP). V roce 2010 tedy tato společnost oslavila opět na půdě TU Vienna sté výročí této organizace. Společnost ISPRS sdružuje řadu členů na základě různého typu členství. Základ tvoří národní organizace jednotlivých států světa, tzv. Ordinary Members; v současné době je členem 90 států světa. Následující mapa ukazuje jejich přehled včetně počtu hlasů, které vyplývají počtu členů každé národní organizace. Česká republika patří do kategorie 2. Dalším možným členstvím jsou tzv. Associate Members, což jsou významné organizace, které nejsou členy své národní organizace. Těchto členů je 11. Sustaining Members jsou jednotlivci, soukromé organizace, instituce nebo agentury, které vyrábějí nebo distribuují přístroje a vybavení, nebo pracují či poskytují služby v oblasti fotogrammetrie nebo DPZ, nebo které se zabývají výzkumem či výchovou a kteří poskytují Společnosti finanční podporu. V současné době má ISPRS 79 těchto členů. Regional Members jsou nadnárodní společnosti sdružující odborníky z oblasti fotogrammetrie a DPZ. Zvláštní skupinou jsou Honorary Members, což je maximálně 10 zasloužilých členů jednotlivců. Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP) byla založena v roce 1930. Od samého začátku je česká společnost aktivním členem této organizace. V roce 1968 v Lausane byl 2. vice prezidentem zvolen Ing. Ladislav Skládal, CSc. Tato volba byla oceněním jeho významných výsledků, kterých dosáhl v oblasti použití leteckých měřických snímků pro tvorbu základní mapy v měřítku 1: 25 000 a dále za organizaci mezinárodního kongresu 4. komise ISPRS v Praze v roce 1966. Na tomto kongresu byl Slovák prof. P. Gál, DrSc., zvolen předsedou VI. komise ISP (Bibliografie, vzdělávání a a terminologie ve fotogrammetrii) na období 1968-1972. V období normalizace bylo dovoleno udržovat styky s ISP (od roku 1972 byla společnost přejmenována na Mezinárodní společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země – ISPRS) pouze prověřeným jednotlivcům, kteří přednášeli národní zprávy o činnosti fotogrammetrů v ČSSR, avšak nepřijímali již žádné funkce. Uvolnění nastalo teprve po Sametové revoluci a zejména po vzniku České republiky v roce 1993. Iniciativu v uvolněných mezinárodních stycích převzala mladší generace fotogrammetrů zahrnující i doktorandy a studenty vysokých škol. V letech 2008 – 2012 byla předsedkyně SFDP Lena Halounová předsedkyní Finanční komise ISPRS. Bylo to právě těsně před kongresem ve Vídni v roce 2010, kdy Česká republika odeslala svou nabídku organizovat XXIII. kongres ISPRS v Praze v roce 2016. Po kontrole prostor Kongresového centra prezidentem ISPRS profesorem Orhanem Altanem v září v roce 2011 bylo Praze doporučeno pokračovat v přípravě nabídky kongres v Praze hostit. Bylo tedy nutno podniknout základní nutné kroky k propagaci organizace kongresu. Byla připravena tzv. Bidding Book popisující SFDP, město Prahu, podmínky v České republice pro organizaci kongresů. Nedílnou její součástí pak byly i doporučující dopisy od ministrů, primátora hlavního města Prahy, rektora ČVUT, ředitele Kongresového centra a ředitele Prague Convention Bureau. SFDP připravila své nové internetové stránky a sestavila národní zprávu, která byla spolu s nabídkovou knihou věnována každé národní delegaci valného shromáždění ISPRS. SFDP připravuje kongres v odborné spolupráci s okolními státy – Německem, Polskem, Rakouskem a Slovenskem na základě dohody o společných projektech a technických exkurzích na vybraná pracoviště. Přípravný výbor spolu s firmou Maxin PRAGUE zorganizoval celý pobyt českých zástupců v Melbourne. Jednou z akcí byl český večer, který se konal 26. 8. v Česko-slovenské restauraci a jehož se zúčastnilo cca 60 pozvaných hostů. Program se skládal z přivítání hostů předsedkyní SFDp a chargé d’affaire z Canberry Ing. Radimem Pelclem. Další částí programu bylo předání Ceny za humanismus profesoru Shunji Muraiovi, významnému světovému odborníkovi, organizátorovi kongresu ISPRS v roce 1988 v Kyotu a prezidentovi ISPRS v letech 1992 – 1996 za knihu, kterou věnoval obětem katastrofy způsobené vlnou cunami v roce 2011 Learning from the East Japan Tsunami and Meltdown at Fukushima NPS. Tuto knihu pojal jako soubor lidských příběhů, inventuru katastrofy a poučení pro budoucnost. Všichni členové valného shromáždění dostali drobný dárek, národní zprávu a Bidding Book, to vše uložené v tašce s českou Během celého kongresu měla SFDP svůj stánek, jehož provoz a vybavení byl podporován firmami Auletris, Aquaprocon, Czech Convention Bureau, Maxin Prague, Geodis Brno a Českým vysokým učením technickým v Praze. Na stánku se zájemci seznamovali s Prahou, Českou republikou a výhodami uspořádání kongresu v Praze a dostávali drobné dárky a propagační materiály i české mini vlaječky ve formě samolepek na své visačky. Velkou pomoc v Melbourne poskytl českým představitelům i volitel za Slovensko – Ing. Peter Barták. V pondělí 27. 8. na druhém valném shromáždění představila předsedkyně SFDP nabídku SFDP organizovat kongres v Praze formou powerpointové prezentace. V rámci ní byl předveden interaktivní film, který formou dialogu L. Halounové ve filmu a L. Halounové na podiu shromáždění v Melbourne přiblížil krásy Prahy a Čech a vhodnost Prahy jako kongresového města. V závěru bylo uvedeno, že jedno procento z vybraného vložného bude věnováno The ISPRS Foundation, která podporuje především mobilitu a účast na konferencích studentů z rozvojových zemí. V pondělí se konala večeře soupeřící Francie, která nabízela Paříž jako kongresové město, v blízké francouzské restauraci, kam byla pozvána i předsedkyně SFDP. Volby proběhly na III. valném shromáždění ve středu 29. 8. Po sečtení hlasů prezident ISPRS nejprve prohlásil, že příští kongres se bude konat ve městě, jehož jméno začíná na písmeno p a poté dodal, že to bude v České republice. Čeští představitelé – předsedkyně SFDP, profesor Milan Konečný z Masarykovy univerzity a Ing. V. Šafář z firmy Geodis, jako volitel a poradce za Českou republiku, přijímali skutečně velkou řadu gratulací od účastníků kongresu. L. Halounová byla ratifikována ředitelkou kongresu, a tím se stala i členkou Councilu, vrcholného orgánu ISPRS, na období 2012 – 2016. 31. 8. na IV. valném shromáždění přednesla předsedkyně SFDP stručnou informaci o budoucím kongresu a místě, kde se bude konat, a převzala symbolickou v tomto roce poprvé představenou digitální vlajku ISPRS. Tak se tedy Praha stala oficiálním místem XXIII. kongresu ISPRS pro rok 2016 a předsedkyně SFDP první ženou, která bude vykonávat funkci ředitelky kongresu ISPRS. Nový Council na období 2012 – 2016 (zleva Chen Jun, prezident, Christian Heipke, seretary general, Lena Halounová, Orhan Altan, 1.vice prezident, Marguerite Madden, 2. Vice prezident, Jon Mills, pokladník)   Přehled technických komisí ISPRS v období 2012-2016   Oficiální webové stránky jsou: www.isprs2016-prague.com/    

Podpůrné dopisy

  • primátora hlavního města Prahy – prohlédnout
  • ministra ministerstva životního prostředí ČR – prohlédnout
  • předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – prohlédnout
  • rektora Českého vysokého učení technického – prohlédnout
  Dopis ředitele KCP o poskytnutí prostor – prohlédnout Potvrzení firmě Auletris  o výhradnosti organizování XXIII. mezinárodního kongresu ISPRS – prohlédnout

Přihlášení pro členy SFDP

Nejste přihlášeni.

Naši kolektivní členové

ARCDATA PRAHA, spol. s r.o.

www.arcdata.cz

 

Auletris, spol. s r.o.

www.auletris.com

 

ČVUT - Fakulta dopravní

www.k622.fd.cvut.cz

 

EuroGV, spol. s r.o.

www.eurogv.cz

 

Georeal, spol. s r.o.

www.georeal.cz

 

GISAT, spol. s r.o.

www.gisat.cz

 

Intergraph CS s.r.o., divize Hexagon Safety & Infrastructure

www.hexagonsafetyinfrastructure.com

 

SŽDC s.o. SŽG Praha

www.szdc.cz

 

TOPOL SOFTWARE, spol. s r.o.

www.topol.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum