Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP) je uskupení odborníků, kteří se dnes zabývají obory fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a geografickými informačními systémy. Založena byla v roce 1930 průkopníky fotogrammetrie z Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně.

SFDP je členkou mezinárodní společnosti se současným názvem International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), která byla založena v roce 1910 ve Vídni profesorem Eduardem Doležalem. Profesor Doležal se narodil v Moravských Budějovicích a působil ve Vídni na Technické universitě jako uznávaný odborník a také ve vysokých akademických funkcích. Vědě a svým studentům, pro něž byl také významnou lidskou osobností starající se i o jejich osobní a materiální stránky studia, věnoval celý život. Jím založená společnost nesla jméno International Society for Photogrammetry (ISP).

Technický rozvoj leteckého snímkování a fotogrammetrických vyhodnocovacích přístrojů  v meziválečném období, umožnil aby v tehdejší Československé republice bylo již v období  1933-1939 realizováno Vojenským zeměpisným ústavem topografické mapování v měřítku 1 : 20 000 metodou letecké fotogrammetrie na ploše 67 000 km2 a pozemní fotogrammetrií na ploše 1 600 km2

SFDP se již od svého vzniku aktivně účastnila většiny kongresů ISP (s výjimkou přerušení činnosti během 2. světové války a omezení mezinárodních aktivit do konce padesátých let). Spolupráce s ISP byla obnovena v roce 1960. V té době se již stala nejpoužívanější metodou v topografickém mapování letecká fotogrammetrie, která měla rozhodující podíl na novém mapování celého území tehdejší ČSR v měřítku 1:25 000 za necelých 5 let! Rovněž výzkumné práce, završené zahájením ambiciózního projektu mapování ve velkých měřítkách mj. pro potřeby evidence nemovitostí (1961-1990), vyvolaly velkou mezinárodní pozornost a uznání. Přínos českých a slovenských fotogrammetrů k rozvoji světové fotogrammetrie byl oceněn tím, že Valné shromáždění ISP svěřilo na kongresu ISP v Lisabonu (1964) vedení IV. komise ISP (Mapování z leteckých snímků) v období 1964 – 1968 Československu. Předsedou komise byl Ing. L. Skládal, CSc. Československá delegace se na tomto kongresu dokonce bezvýsledně ucházela o pořádání příštího kongresu v Československu.

Na kongresu ISP v  Lausanne (1968) byl L. Skládal zvolen do funkce II. vicepresidenta ISP jako výraz uznání za jeho předchozí aktivní činnost ve funkci předsedy IV. komise a zejména pak za úspěšné uspořádání mezikongresové konference IV. komise ISP, konané poprvé ve státech východního bloku – v Praze v roce 1966 za účasti několika stovek fotogrammetrů z celého světa. Na tomto kongresu byly vysoce oceněny možnosti, které skýtaly všem zájemcům poskytnuté materiály z vybudovaného fotogrammetrického zkušebního bodového pole v lokalitě Pecný, sloužící k organizování mezinárodních testů přesnosti fotogrammetrického mapování. Na tomto kongresu byl Slovák prof. P. Gál, DrSc., zvolen předsedou VI. komise ISP (Bibliografie, vzdělávání a a terminologie ve fotogrammetrii) na období 1968-1972.

V období normalizace  bylo dovoleno udržovat styky s ISP (od roku 1972 Mezinárodní společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země – ISPRS) pouze prověřeným jednotlivcům, kteří přednášeli národní zprávy o činnosti fotogrammetrů v ČSSR, avšak nepřijímali již žádné funkce. Uvolnění nastalo teprve po Sametové revoluci a zejména po vzniku České republiky v roce 1993. Iniciativu v uvolněných mezinárodních stycích převzala mladší generace fotogrammetrů zahrnující i doktorandy a studenty vysokých škol. V současné době (2008 – 2012) je předsedkyně SFDP Lena Halounová předsedkyní Finanční komise ISPRS.

Dálkový průzkum Země (DPZ) je ve srovnání s fotogrammetrií mladým oborem vzniklým až v druhé polovině 20. století zejména v souvislosti s vysíláním pilotovaných i automatických družic, zprvu pro vojenské účely. Spíše než zobrazováním geometrie objektů na zemském povrchu se věnuje interpretaci pořízených obrazových záznamů, tj. získávání kvalitativních informací o zemském povrchu, jevech na něm i pod ním, pokud se tyto na zemském povrchu nějak projeví (např. zvodnění, geologické složení). Laik má možnost se seznámit s těmito materiály např. při prohlížení aplikací na internetu (Seznam, GoogleEarth apod.), kde jsou zemský povrch, objekty a jevy na něm znázorněny jednak na klasických mapách a jednak na ortofotomapách vzniklých zpracováním družicových nebo leteckých snímků.

Laserové skenování patří k nejmoderněším metodám získání prostorových modelů památkových objektů, uličních front a náměstí (z pozemního pevného nebo mobilního nosiče), nebo přesných modelů zemského povrchu (vlastního povrchu nebo krajiny se vzrostlou vegetací a stavbami).

Prostorová data získaná metodami fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země jsou v současné době neodmyslitelnou součástí oborů zabývajících se problematikou životního prostředí, vývoje krajiny či predikcí záplav území, ale zároveň mohou být neocenitelnou pomůckou pro dokumentaci přírodních katastrof i sledování politicky nestabilních oblastí.  Poskytují totiž opakovaně data o zemském povrchu, objektech a jevech na něm s vysokou podrobností, jejichž analýzou lze posuzovat vývoj a změny za různě dlouhá období , a to prakticky na celém světě.

Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum připravuje návrh na uspořádání XXIII. Kongresu ISPRS v roce 2016 v Praze. O volbě místa konání budou rozhodovat delegáti Valného shromáždění ISPRS během XXII. kongresu na přelomu srpna a září roku 2012 v Melbourne.

K pověření organizovat takový kongres je nutno získat jak podporu významných politických osobností a odborníků v České republice podpůrnými dopisy, tak i prezentovat praktické ukázky výhod a pohostinnosti, které jsou Česká republika, Praha a SFDP schopny účastníkům poskytnout.

Pořádání kongresu v Praze by bylo potvrzením významné pozice České republiky v daném oboru ve světě, neboť společnost ISPRS sdružuje 194 národních a profesních organizací na pěti kontinentech s několika tisíci členů. Zároveň by kongres napomohl k širšímu mezinárodnímu začlenění českých odborníků a firem do mezinárodních projektů a jiných aktivit. Neméně důležitou by byla i propagace naší země v technickém oboru s moravskými kořeny a zároveň čest, protože bychom byli první postkomunistickou zemí, která by získala pověření tuto akci uspořádat.

Přihlášení pro členy SFDP

Naši kolektivní členové

ARCDATA PRAHA, spol. s r.o.

www.arcdata.cz

 

Auletris, spol. s r.o.

www.auletris.com

 

ČVUT - Fakulta dopravní

www.k622.fd.cvut.cz

 

EuroGV, spol. s r.o.

www.eurogv.cz

 

Georeal, spol. s r.o.

www.georeal.cz

 

GISAT, spol. s r.o.

www.gisat.cz

 

Hexagon

https://hexagon.com/

 

SŽDC s.o. SŽG Praha

www.szdc.cz

 

TOPOL SOFTWARE, spol. s r.o.

www.topol.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum